Bijlagen

2. Overzicht incidentele baten en lasten

2. Overzicht incidentele baten en lasten

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de incidentele baten en lasten weer en presenteren we het structurele begrotingssaldo.

In de volgende tabellen geven we een overzicht van de incidentele baten en lasten. Incidenteel houdt in dat het gaat om baten en lasten die een tijdelijk karakter hebben. Deze zitten slechts één of enkele jaren in de begroting. Dit overzicht geeft niet alleen inzicht in de incidentele baten en lasten, maar is ook een hulpmiddel bij het beoordelen van het structurele begrotingssaldo. De baten en lasten die niet incidenteel zijn, zijn immers structureel van aard. Het structurele begrotingssaldo geeft aan of de structurele lasten met structurele baten worden afgedekt. Als dat het geval is, is de begroting structureel in evenwicht.
We nemen bedragen op vanaf € 50.000. We geven bij elke post een toelichting.

Een overzicht van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves, zoals het BBV voorschrijft, is in het financieel overzicht van de begroting opgenomen (bijlage 5 in dit document). In de nota reserves, die tegelijk met deze programmabegroting in de gemeenteraad wordt behandeld, zijn de reserves uitgebreid toegelicht.

Incidentele voordelen

Bedragen x € 1.000

Nr

Progr.

Bron *

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

1

1

PB 2022

Lagere kosten POH GGZ

          -100

2

1

PB 2022

COVID-19: Vrijval budget meerkosten maatschappelijke opvang

          -569

3

1

PB 2021

Specialistische Jeugdhulp

          -790

4

1

PB 2022

COVID-19: Regiotaxi

          -175

5

2

PB 2022

Egalisatiereserve Wsw

          -400

6

2

PB 2020, 2021 en 2022

Investeringen onderwijs

          -661

          -509

          -688

7

3

PB 2019, PB 2020 en PB 2021

Investeringen ontmoeten en sport

          -668

          -616

          -499

8

5

PB 2022

Boete Attero

          -897

9

5

PB 2022

Onttrekking reserve IUP

          -558

10

8

PB 2020 en PB 2021

Vrijval ABR i.v.m. nieuwe risicosystematiek

       -5.698

     -18.174

11

8

TR 2019

Afromen reserve beheerkosten startersleningen

          -180

12

10

PB 2020

ICT investeringen: lagere kapitaallasten door bijstelling van projecten

          -141

TOTAAL

-10.279

-19.857

-1.187

0

 0

Toelichting per post:

Nr

Toelichting

1

Nog niet alle huisartsen nemen deel aan de pilot GGZ, dus hebben we lagere kosten. De verwachting is dat het budget komende jaren wel nodig is.

2

We laten het restantbudget voor meerkosten maatschappelijke opvang 2020 vrijvallen. We hebben niet het volledige bedrag besteed.

3

Door een andere verdeling LTA over gemeenten hebben we een incidenteel voordeel in 2021.

4

De kosten voor de Regiotaxi vallen in 2021 € 175.000 lager uit. We zien dat er gedurende COVID-19 minder ritten worden verreden.

5

We ontvangen een bedrag uit de egalisatiereserve Wsw.

6

Door actualisatie van de planning voor investeringen in onderwijs hebben we incidenteel lagere kapitaallasten door bijstelling van projecten.

7

Door actualisatie van de planning voor investeringen in onderwijs hebben we incidenteel lagere kapitaallasten door bijstelling van projecten.

8

We krijgen de eerder betaalde boete i.v.m. het geschil met Attero terug n.a.v. een uitspraak van de rechter.

9

We onttrekken een bedrag uit de reserve IUP om het tekort van het beheerplan openbare ruimte af te dekken. Het gaat om een structureel tekort wat we eenmalig afdekken uit de reserve.

10

We laten in 2021 en 2022 een bedrag vrijvallen uit de ABR. Dit is de vrije ruimte boven de minimale norm die we hanteren.

11

We verlagen de reserve startersleningen, het bedrag is niet meer nodig in de reserve.

12

Door actualisatie van de planning voor investeringen in ICT hebben we in 2021 lagere kapitaallasten.

Incidentele nadelen

Bedragen x € 1.000

Nr

Progr.

Bron *

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

1

1

PB 2021

Aanpak huiselijk geweld

             180

2

1

TR 2021

Tijdelijke huisvesting Scouting Ussen

             172

              33

              19

3

2

PB 2020

Vervangende nieuwbouw basisschool 't Schrijverke en gymzaal

             288

4

2

TR 2021

Talentencampus

              98

5

3

TR 2021

COVID-19: Kwijtschelding huur

              73

6

3

PB 2022

COVID-19: compensatie Wijk en dorpshuizen

             300

7

3

PB 2020 en PB 2021

Incidenteel onderzoeksbudget Golfbad

              75

8

3

PB 2021

Storting in reserve IVB voor investeringsimpuls

          3.123

9

3

PB 2021

Programma Buiten Spelen = Buiten Bewegen

50

50

10

3

PB 2021

Tijdelijke bijdrage Vitale verenigingen

50

50

11

3

PB 2021

Storting in reserve IVB voor Cultuureducatie met Kwaliteit

97

12

3

PB 2022

COVID-19: Kermissen en evenementen

69

13

4

PB 2018

Incidentele stortingen in de reserve Walkwartier en omgeving

          1.424

             600

             600

14

4

PB 2020, 2021 en 2022

Incidentele storting in het Investeringsfonds Stadshart Oss

          2.000

             650

             650

15

5

TR 2021

Gladheidsbestrijding

             300

16

5

PB 2022

Baggeren haven

          1.500

17

5

PB 2022

Energiebesparing en wartmevisie

             900

18

5

PB 2022

Neveneffecten afval

             100

19

6

PB 2022

Jubileumjaar Life sciences

             100

             100

20

7

PB 2022

COVID-19: nadeel parkeren

          1.225

21

7

PB 2022

COVID-19: Eenmalige subsidie Maasveren

              95

22

8

TR 2021

Opruimen banden Nieuw Zevenbergen

              60

23

8

PB 2022

Bevrijdingsdagviering

              50

24

8

PB 2022

Storting reserve Binnenstedelijke transformaties

        10.000

25

8

PB 2020 en PB 2021

Storting reserve Strategische aankopen

          5.100

26

8

PB 2020 en PB 2021

Storting reserve Bovenwijkse voorzieningen

          3.074

27

8

PB 2020 en PB 2021

Storting reserve Koplopersproject Ravenstein-Lith

             500

28

8

PB 2022

Woonwagens

             350

29

8

PB 2020 en PB 2021

Storting reserve Geffense plas

             500

30

8

PB 2021

Impuls recreatie en toerisme

              50

              50

              50

31

8

PB 2021

Voorbereidingskosten voor Omgevingswet en Omgevingsvisie

             410

             265

             136

32

9

PB 2021

Vernieuwde aanpak huiselijk geweld

             180

33

10

PB 2020

Toekomstbestendige organisatie

             500

34

10

TR 2021

Raadsonderzoek

              50

35

10

PB 2022

Omgevingswet

          1.129

36

11

TR 2021

COVID-19: kwijtschelding reclame en precariobelasting

             253

37

11

TR 2021

Hogere deelnemersbijdrage BSOB 2021

             261

38

11

TR 2021

project "Waarderen op oppervlakte"

             228

TOTAAL

12.111

24.501

1.555

0

 0

Nr

Toelichting

1

We hebben eenmalig €196.000 opgenomen voor de vernieuwde aanpak huiselijk geweld. Het merendeel geven we in 2021 uit.

2

We stellen een bedrag beschikbaar voor het tijdelijk plaatsen van units bij basisschool de Lockaert in 2021 en sloop van de huidige locatie.

3

Naast de reguliere investering voor de nieuwbouw verwachten we incidentele kosten van € 288.000 in 2021 De belangrijkste incidentele kosten zijn tijdelijke huisvesting en tijdelijk gymvervoer naar Ravenstein.

4

We schelden de huurachterstand van de talentencampus kwijt.

5

We hebben de huur kwijtgescholden van de gemeentelijke accommodaties voor sport en cultuur die door de COVID-19 maatregelen in de periode oktober t/m december 2020 niet gebruikt konden.

6

We compenseren wijk- en dorpshuizen voor misgelopen huuropbrengsten door COVID-19

7

We hebben incidentele kosten opgenomen voor een onderzoeksbudget voor het golfbad.

8

We storten een bedrag in de reserve IVB voor een investeringsimpuls voor Ontmoeten, sport en cultuur.

9

We geven een tijdelijke bijdrage voor het programma Buiten spelen = Buiten bewegen.

10

We maken een beleidskader Vitale Verenigingen. Voor dit stimuleringspakket stellen we voor 2021 en 2022 € 50.000. beschikbaar.

11

We storten een bedrag in de reserve IVB voor Cultuureducatie met Kwaliteit.

12

We hebben een nadeel door COVID-19 en de kermissen en evenementen op een andere manier hebben plaats gevonden.

13

We storten een bedrag in de reserve Walkwartier voor toekomstige ontwikkelingen.

14

We storten verschillende bedragen in het investeringsfonds stadshart.

15

We hebben incidenteel hogere kosten voor gladheidsbestrijding door de langdurige sneeuwval

16

We storten een bedrag in de reserve Baggeren haven om de verwachte toekomstige kosten af te dekken.

17

We storten een bedrag in het investeringsfonds duurzaamheid voor de kosten van de energiebesparingsagenda en de warmtevisie.

18

We nemen een bedrag op voor de neveneffecten van het nieuwe afvalbeleid. We verwachten dat dit tijdelijke kosten zijn.

19

We nemen voor 2 jaar kosten op voor het jubileumjaar van de Life sciences.

20

We hebben een fors incidenteel nadeel bij parkeren door COVID-19

21

We verstrekken de Maasveren een eenmalige extra subsidie omdat ze door COVID-19 veel omzet hebben verloren.

22

We betalen het opruimen van de bandenstapel bij Nieuw Zevenbergen.

23

We nemen eenmalig extra geld op voor de viering van bevrijdingsdag 2022 in Oss

24

We storten een bedrag in de nieuw gevormde reserve binnenstedelijke transformatie.

25

We storten een bedrag in de gevormde reserve strategische aankopen

26

We storten een bedrag in de reserve Bovenwijkse voorzieningen

27

We storten een bedrag in de reserve Koplopersproject Ravenstein-Lith.

28

We storten een bedrag in de reserve woonwagens voor het realiseren van standplaatsen in de toekomst.

29

We storten een bedrag in de reserve Geffense plas

30

We nemen voor 3 jaar een bijdrage voor een impuls voor recreatie en toerisme.

31

We nemen de voorbereidingskosten voor de omgevingswet en omgevingsvisie op in de begroting.

32

We hebben incidenteel hogere kosten voor het project voor de vernieuwde aanpak van huiselijk geweld.

33

We storten een bedrag in de reserve organisatieontwikkeling voor de toekomstbestendige organisatie.

34

We hebben extra kosten voor het onderzoek naar het handelen van de gemeente Oss i.r.t. de heer Den Dekker.

35

We storten een bedrag in de reserve omgevingswet om toekomstige kosten af te dekken.

36

De gemeenteraad heeft in april 2021 besloten om de reclamebelasting en precariobelasting in 2021 niet te innen.

37

We hebben incidenteel hogere kosten voor de BSOB door hogere bezwaren, projectkosten en het wegwerken van achterstanden.

38

We hebben hogere kosten voor de bijdrage aan de BSOB in verband met verwerking Waarderen op oppervlakte voor de Osse mutaties.

Incidentele budgettair neutrale posten

Bedragen x € 1.000

Nr

Progr.

Bron *

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

1

1

PB 2022

Uitvoering Beschermd wonen

     -2.559

      3.796

      3.333

1

PB 2022

Mutatie reserve beschermd wonen

      2.559

     -3.796

     -3.333

2

1

TR 2021

Transformatieproject Jeugd

      1.074

1

TR 2021

Algemene reserve

     -1.074

3

1

RB 2017

Proeftuin Ruwaard

         100

1

RB 2017

Uit algemene reserve

       -100

4

1

PB 2021

Projecten wonen welzijn en zorg

         291

1

PB 2021

Uit reserve Wonen welzijn en zorg

-291

5

2

KN 2018

Bijdrage aan BIM5: HBO in Oss

          58

2

KN 2018

Onttrekking algemene reserve

         -58

6

2

TR 2021

Molenveldschool

         125

2

TR 2021

Uit reserve onderwijsgebouwen

       -125

7

2

TR 2021

Regeling Sportakkoord

         200

2

TR 2021

Bijdrage Rijk

       -200

8

2

PB 2022

Projecten participatiebevordering

         560

2

PB 2022

Uit reserve participatiebevordering

       -560

9

3

TR 2021

Kosten IVB

         601

      1.051

         733

         519

         142

3

TR 2021

Uit reserve IVB

       -601

     -1.051

       -733

       -519

       -142

10

3

TR 2021

Voorbereidingskrediet Zwembad van de toekomst

         150

3

TR 2021

Uit algemene reserve

       -150

11

4

PB 2021

Activiteiten centrum

         492

      1.794

      5.112

4

PB 2021

Uit reserve Walkwartier en omgeving

       -492

     -1.794

     -5.112

12

4

PB 2021

Stimuleringsregelingen in het centrum en de leegstandsmakelaar

         476

         945

         435

          69

4

PB 2021

Uit investeringsfonds stadshart Oss

       -476

       -945

       -435

         -69

13

4

TR 2021

Stimulering gevelverbetering en wonen in het centrum

          81

4

TR 2021

Uit reserve Volkshuisvesting

         -81

14

5

PB 2022

Onderzoekskosten baggeren haven

         105

5

PB 2022

Uit reserve IUP

       -105

15

5

PB 2021

Kosten energietransitie

         410

5

PB 2021

Uit investeringsfonds duurzaamheid

       -410

16

5

PB 2022

Energiebesparing en Warmtevisie

         900

5

PB 2022

Uit investeringsfonds duurzaamheid

       -900

17

5

PB 2022

Ontwikkeling windpark

         200

          34

5

PB 2022

Uit reserve Windpark

       -200

         -34

18

5

PB 2021

Extra kosten voor Regeling Reductie Energiegebruik

         100

5

PB 2021

Subsidie van het Rijk

       -100

19

5

TR 2021

Bijdrage Hertogswetering

         263

5

TR 2021

Uit reserve Groenfonds Landelijk gebied

       -263

20

5

PB 2022

Bomenstructuurplan

         330

         330

5

PB 2022

Uit reserve Groenfonds Landelijk gebied

       -330

       -330

21

6

PB 2022

Stimuleren economie

         141

         141

         141

          25

6

PB 2022

Uit reserve economie

       -141

       -141

       -141

         -25

22

7

PB 2021

Mobiliteitsprojecten

         374

         334

7

PB 2021

Uit reserve mobiliteit

       -374

       -334

23

8

PB 2021

Eenmalige uitbreiding capaciteit voor grondbedrijfcomplexen

         410

8

PB 2021

Uit ABR

       -410

24

8

TR 2021

Voorbereidingskosten omgevingsvisie

         228

8

TR 2021

Uit algemene reserve

       -228

25

8

PB 201

Project gevelverbetering

          81

8

PB 201

Uit reserve Volkshuisvesting

         -81

26

8

TR 2021

Gebiedsvisie Euterpelaan

          60

8

TR 2021

Uit reserve Volkshuisvesting

         -60

27

8

TR 2021

MER Nieuw Zevenbergen en opstellen locatieprofielen

         110

8

TR 2021

Uit reserve geluid

       -110

28

8

PB 2022

Aanpassingen woonwagens

          50

8

PB 2022

Onttrekking reserve woonwagens

-50

29

8

PB 2021

Beheerkosten startersleningen

180

8

PB 2021

uit reserve Beheerkosten startersleningen

-180

30

8

PB 2022

Kosten ontwikkeling Geffense plas

445

          37

8

PB 2022

Uit reserve Geffense plas

-445

         -37

31

10

PB 2021

Herinrichting financieel systeem

          95

          20

          20

          20

          20

10

PB 2021

Uit reserve fiscale adviezen

         -95

         -20

         -20

         -20

         -20

32

10

PB 2021

Incidentele kosten E-dienstverlening

          96

          40

10

PB 2021

Uit reserve E-dienstverlening

         -96

         -40

33

10

PB 2022

Kosten omgevingswet

         524

         606

10

PB 2022

Uit reserve omgevingswet

       -524

       -606

34

10

TR 2021

Organisatie-ontwikkeling

         789

         678

         627

         223

         124

10

TR 2021

Uit reserve organisatieontwikkeling

       -789

       -678

       -627

       -223

       -124

35

10

TR 2021

Taskforce versnelling woningbouw en bedrijventerreinen

         313

10

TR 2021

Uit ABR

       -313

36

10

PB 2021, 2022 en TR 2021

Projecten ICT

         717

         346

10

PB 2021, 2022 en TR 2021

Uit reserve ICT

       -717

       -346

TOTAAL

0

0

0

0

Nr

Toelichting

1

We verrekenen incidentele tekorten en overschotten met de reserve. Daarnaast onttrekken we in de komende jaren geld voor de oplosagenda en terugbetaling aan de regio.

2

We begroten de uitgaven voor het regionale transformatieproject Jeugd en onttrekken dit uit de reserve.

3

We dekken de tijdelijke kosten van de proeftuin ruwaard af uit de algemene reserve.

4

We betalen de projecten Schuldhulproute, brede aanpak dak en thuisloosheid en eenmalige subsidie leergeld uit de reserve Wonen, welzijn en zorg

5

We geven een tijdelijke bijdrage voor 4 jaar aan BIM 5 (HBO in Oss). We betalen dit uit de algemene reserve.

6

We hebben incidentele kosten voor levensduurverlengengd onderhoud bij de gymzaal van de Molenveldschool

7

We hebben incidenteel geld ontvangen voor het Nationaal sportakkoord. We beleggen dit bij het SEC.  

8

We betalen diverse projecten voor participatiebevordering uit de reserve. Het gaat om o.a. de uitvoering van de Tozo, intensive aanpak zorgklanten, inburgeringswet en het experiment regelluw.

9

We brengen versnelling aan in ons voorzieningenbeleid. We huren extra tijdelijk personeel in voor de uitvoering van projecten. Dit betalen we uit de reserve IVB.

10

We stellen € 150.000 beschikbaar uit de algemene reserve voor de voorbereiding van het zwembad. Het is bedoeld voor de bestemmingsplanprocedure en de onderzoeken die daarvoor nodig zijn.

11

We betalen verschillende activiteiten uit de reserve Walkwartier en omgeving. Het gaat om onder andere de centrumontsluiting en de revitalisering van de Wal en omgeving.

12

We hebben tijdelijke stimuleringsregelingen in het centrum (o.a. voor wonen en vergroening) en de leegstandsmakelaar. We betalen dit uit het investeringsfonds stadshart Oss.

13

We halen budget voor de tijdelijke stimuleringsregelingen Gevelverbeteringen en wonen in het centrum uit de reserve volkshuisvesting.

14

We doen aanvullend onderzoek naar het baggeren van de haven. Dit betalen we uit de reserve IUP.

15

We hebben in 2021 incidenteel hogere kosten door een piek in werkzaamheden op het gebied van de energietransitie (o.a. Duurzame polder).

16

We hebben tijdelijke kosten voor energiebesparing en warmtevisie (looptijd t/m 2022). We betalen dit uit het investeringsfonds duurzaamheid.

17

We halen geld uit de reserve om de kosten voor de voorbereiding van het ontwikkelingen van het windpark te betalen.

18

We ontvangen subsidie van het Rijk voor de uitvoering van de RRE subsidie.

19

We geven een bijdrage aan het project Hertogswetering.

20

We halen geld uit de reserve voor het bomenstructuurplan. Dit storten we in een andere reserve ter dekking van de afschrijvingslasten van de bomen.

21

We halen de kosten voor de bijdrage van de Kracht van Oss, promotie en branding uit de reserve economie

22

We betalen de kosten voor mobiliteitsprojecten door diverse verkeers-veiligheids-problemen uit de reserve.

23

We halen een bedrag uit de ABR voor tijdelijke formatie.

24

We ramen de voorbereidingskosten voor het opstellen van de omgevingsvisie

25

We betalen de kosten voor het project gevelverbetering uit de reserve volkshuisvesting.

26

Voor de tijdelijke werkzaamheden voor het opstellen van de gebiedsvisie Euterpelaan halen we geld uit de reserve volkshuisvesting.

27

We stellen een MER op voor Nieuw Zevenbergen en hebben kosten voor de locatieprofielen. Deze tijdelijke kosten betalen we uit de reserve geluid.

28

We hebben kosten voor het aanpassen van twee woonwagenstandplaatsen. Dit betalen we uit de reserve.

29

We halen de beheerskosten van de startersleningen uit de reserve.

30

We hebben kosten voor het project Geffense plas. Deze incidentele kosten betalen we uit de reserve.

31

We onttrekken een bedrag uit de reserve financiële en fiscale adviezen omdat we extra kosten hebben voor de vervanging van het financieel pakket en voor fiscale adviezen.

32

We halen geld uit de reserve voor verschillende projecten op het gebied van e-dienstverlening.

33

We betalen de kosten voor de voorbereiding van de omgevingswet uit de reserve die we hiervoor gevormd hebben.

34

We halen geld uit de reserve voor verschillende posten voor organisatieontwikkelingen. Het gaat om onder andere frictiekosten MJC, generatiepact, frictiekosten voor afdeling DIV en frictiekosten voor de toekomstbestendige organisatie.

35

We halen geld uit de ABR voor de taskforce. Deze gaat tijdelijk aan de slag om een versnelling te realiseren op het gebied van woningbouw en bedrijventerreinen.

36

We maken kosten voor verschillende ICT projecten, zoals omgevingswet, het kantoorconcept, ontwikkeling van medewerkers, voorbereidingen Cloud. Dit betalen we uit de reserve.

*KN = kadernota, PB = programmabegroting, TR = financiële tussenrapportage
** Voor een specificatie van de COVID-19 lasten en baten verwijzen we naar het hoofdstuk 'COVID-19: Financiële ondersteuningsmaatregelen'.

Structureel begrotingssaldo

Om een goed oordeel te kunnen vormen over de begroting is het van belang om het saldo te corrigeren met incidentele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo geeft aan of de structurele lasten met structurele baten worden afgedekt. Als dat het geval is, is de begroting structureel in evenwicht.

In de volgende tabel geven we de lasten, baten en saldo per programma, de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en het geraamde resultaat weer. We verrekenen het geraamde resultaat met de incidentele baten en lasten. Dit geeft het structureel begrotingssaldo weer.

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Programma

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Programma 1

Lasten

87.032

94.317

99.209

97.565

93.983

93.541

Baten

-1.916

-1.995

-2.051

-2.138

-2.138

-2.138

Saldo

85.115

92.322

97.158

95.427

91.845

91.403

Programma 2

Lasten

79.090

75.944

70.787

69.543

69.129

69.114

Baten

-38.314

-35.163

-30.547

-30.261

-29.767

-29.767

Saldo

40.775

40.781

40.240

39.282

39.362

39.348

Programma 3

Lasten

18.734

20.724

19.604

19.198

19.527

19.221

Baten

-2.309

-2.616

-2.676

-2.676

-2.676

-2.676

Saldo

16.425

18.109

16.928

16.522

16.852

16.545

Programma 4

Lasten

1.407

4.448

2.045

1.425

1.484

1.581

Baten

-785

-2.893

-846

-423

-210

-451

Saldo

622

1.555

1.199

1.002

1.274

1.130

Programma 5

Lasten

39.082

41.448

44.117

43.165

42.953

43.153

Baten

-24.915

-27.025

-26.322

-26.335

-26.180

-26.189

Saldo

14.167

14.423

17.795

16.830

16.773

16.964

Programma 6

Lasten

26.805

39.116

849

11.654

3.493

3.467

Baten

-37.283

-40.238

-875

-11.309

-2.042

-2.042

Saldo

-10.478

-1.123

-26

344

1.451

1.425

Programma 7

Lasten

3.633

3.912

3.877

4.129

3.908

3.940

Baten

-1.576

-1.222

-2.307

-2.352

-2.614

-2.653

Saldo

2.057

2.690

1.570

1.777

1.294

1.287

Programma 8

Lasten

18.548

26.182

16.614

12.970

11.193

10.463

Baten

-16.899

-21.619

-11.364

-8.022

-6.218

-5.088

Saldo

1.649

4.563

5.249

4.949

4.976

5.375

Programma 9

Lasten

8.730

8.715

7.985

7.985

7.985

7.985

Baten

-1.936

-92

-92

-92

-92

-92

Saldo

6.793

8.624

7.893

7.893

7.893

7.893

Programma 10

Lasten

5.835

6.081

5.026

4.931

5.141

5.141

Baten

-1.233

-1.280

-1.020

-960

-1.520

-1.520

Saldo

4.601

4.801

4.007

3.972

3.621

3.621

Totaal (1)

Lasten

288.893

320.887

270.114

272.566

258.796

257.607

Baten

-127.167

-134.143

-78.100

-84.568

-73.455

-72.615

Saldo

161.726

186.744

192.014

187.998

185.341

184.992

Algemene dekkings-middelen

Lasten

2.286

2.318

4.056

4.047

4.232

4.619

Baten

-212.606

-218.070

-224.872

-219.528

-218.715

-219.551

Saldo

-210.319

-215.753

-220.815

-215.481

-214.483

-219.551

Dividend en Winstuitkering

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

-82

-100

-100

-100

-100

-100

Saldo

-82

-100

-100

-100

-100

-100

Onvoorzien

Lasten

0

146

300

300

300

300

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

146

300

300

300

0

Overhead

Lasten

29.818

34.199

33.744

33.748

33.027

33.064

Baten

-3.046

-3.485

-3.140

-3.100

-2.961

-2.942

Saldo

26.772

30.713

30.604

30.648

30.066

-2.942

Totaal (2)

Lasten

32.105

36.662

38.101

38.095

37.558

37.982

Baten

-215.734

-221.656

-228.112

-222.728

-221.776

-222.593

Saldo

-183.629

-184.994

-190.011

-184.633

-184.217

-184.611

Reserves (3)

Lasten

34.514

27.410

30.255

7.624

2.967

3.008

Baten

-20.622

-29.169

-32.428

-11.089

-4.177

-3.418

Saldo

13.893

-1.759

-2.173

-3.465

-1.210

-410

Resultaat (1+2+3)

-8.010

-9

-170

-100

-86

-29

Weergave structureel begrotingssaldo

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Resultaat

        -8.010

               -9

          -170

           -100

             -86

          -29

Incidentele baten en lasten

        -8.900

         1.832

         4.644

            368

               -  

Structureel begrotingssaldo

890

-1841

-4814

-468

-86

-29

Voor de specificatie van het jaar 2020 verwijzen we naar de jaarrekening 2020.

De conclusie hieruit is dat de begroting meerjarig structureel sluitend is. Meerjarig is in 2025 het structurele saldo van de begroting € 29.000 voordelig.

Het saldo van incidentele baten en lasten wordt vooral veroorzaakt door grote, incidentele investeringen die opgenomen zijn voor het stadscentrum, waterveiligheid Maas, verschuivingen van investeringen in het MIP,  invoering van de nieuwe Omgevingswet, kosten en compensatiemaatregelen COVID-19 etc.

Structurele stortingen en onttrekkingen uit reserves

bedragen x € 1.000

Reserves

2021

2022

2023

2024

2025

Bij

Af

Bij

Af

Bij

Af

Bij

Af

Bij

Af

Reserves ter dekking van de algemene dienst

Afloop gaswinstuitkering Maaslandgas

0

-1.809

0

-1.699

0

-1.589

0

-1.479

0

-1.369

Deposito BNG inzake opheffing HNG

0

-236

0

-208

0

-184

0

-160

0

-136

Subtotaal

0

-2.044

0

-1.906

0

-1.772

0

-1.638

0

-1.504

Reserves ter dekking van de afschrijvingslasten

Huisvestingskosten schoolgebouwen

0

-28

0

-26

0

-26

0

-26

0

-26

De Bolster Horizonschool

0

-37

0

-37

0

-37

0

-36

0

-36

Brede school centrum Lith

0

-185

0

-184

1710

-183

0

-181

0

-180

Nieuwbouw school Geffen

0

-35

0

-34

0

-34

0

-34

0

-33

RNB/Sportcomplex Herpinia

0

-18

0

-18

0

-17

0

-2

0

-0

Kleedaccommodatie Amstelhoef

0

-35

0

-35

0

-34

0

-34

0

-34

Sportpark de Akkeren

0

-28

0

-28

0

-28

0

-27

0

-27

Kunstgrasveld Talentencampus

0

-62

0

-62

0

-61

0

-60

0

-60

Kleedaccommodatie MOSA'14

0

0

0

-11

0

-10

0

-10

0

-10

Revitalisering Koppelsteeg

0

-15

0

-15

0

-15

0

-15

0

-15

Rusheuvel

0

-14

0

-14

0

-13

0

-13

0

-13

Investeringen openbare ruimte centrum

4

-42

0

-63

0

-63

0

-62

0

-62

Nieuwbouw hertenkamp

0

-4

0

-4

0

-4

0

-4

0

-3

Bouwkundige aanpassingen Museum Jan Cunen

0

-32

0

-31

0

-31

0

-31

0

-31

kapitaallasten investeringen mobiliteit

0

-32

0

-31

0

-31

0

-31

0

-31

Kapitaallasten bomen

330

0

330

-18

0

-27

0

-27

0

-27

Projecten VRI 2017

0

-57

0

-56

0

-56

0

-55

0

-55

Parkeergarage

0

-33

0

-33

0

-33

0

-33

0

-33

Fietsenstallingen

0

-7

0

-7

0

-7

0

-7

0

-7

Gemeentehuis

0

-663

0

-657

0

-61

0

-593

0

-593

Bestemm res Ontmoeten Ussen

0

0

0

0

0

-9

0

-9

0

-9

Subtotaal

334

-1.326

330

-1.364

1710

-1.371

0

-1.291

0

-1.284

Totaal

334

-3.371

330

-3.270

330

-3.143

0

-2.930

0

-2.789

Deze pagina is gebouwd op 04/06/2023 16:43:56 met de export van 11/01/2021 16:52:02