Bijlagen

3. Budgettair neutrale wijzigingen

3. Budgettair neutrale wijzigingen

In de programma’s staan in de tabel bij 'Wat mag het kosten?' budgettair neutrale wijzigingen. Dit zijn wijzigingen die niet inhoudelijk van aard zijn en per saldo geen geld kosten. Soms gaat het over wijzigingen binnen één programma, in andere gevallen zijn de wijzigingen programma-overstijgend. Volgens de voorschriften van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) moeten we deze wijzigingen zichtbaar maken en rapporteren.

Dat doen we op de volgende manier:
In de programma’s waarbij budgettair neutrale wijzigingen voorkomen hebben we in de tabel bij onderdeel 'Wat mag het kosten?' steeds één totaalregel opgenomen. In deze bijlage staat het totaaloverzicht, waarbij we wijzigingen boven de € 100.000 toelichten.

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Programma 1. Zorg en welzijn

-4

274

274

274

274

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

-248

-427

-431

-421

-410

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

77

151

183

171

183

Programma 4. Dynamisch stadscentrum

0

0

0

0

0

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

-5

381

379

507

526

Programma 6. Vitale economie

0

11

15

15

15

Programma 7. Mobiliteit

1

18

42

-57

-49

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

-91

-190

-112

-90

-90

Programma 9. Veilige omgeving

-12

60

60

60

60

Programma 10. Besturen in verandering van tijden

277

536

376

305

448

Programma 11. Financieel solide

7

-814

-785

-765

-956

Totaal wijzigingen

0

0

0

0

0

Toelichting wijzigingen boven de € 100.000

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • We hebben de activiteit 'Invoering Wet Verplichte GGZ' verplaatst van het product 'Wmo beschermd wonen' naar het product 'Wmo collectieve voorzieningen'. Dat past beter bij de aard van de activiteit. We hebben dit ook in de primitieve begroting aangepast zodat we bij het opstellen van jaarrekening 2021 de juiste cijfers met elkaar kunnen vergelijken.
 • Op verzoek van regiogemeenten is besloten om de jaarlijkse subsidie van € 11.949 aan Veilig Thuis via de contractering (inkoop) van de jeugdzorg te laten lopen. Hierdoor is de subsidie van € 0,13 per inwoner aan Veilig Thuis per 2021 vervallen. Het betreft een overheveling van budget Veiligheid naar Jeugdhulp en verloopt budgettair neutraal.
 • Vanuit het Rijk hebben we een voorschot van € 778.165 ontvangen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Het totaal ontvangen voorschot Tozo 2021 komt hiermee uit op € 4,4 miljoen. Ook ontvangen we middelen voor de uitvoering van de regeling. We hebben op dit moment nog geen zicht op de totale kosten voor Tozo. Feitelijke afrekening met het Rijk vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte uitkeringslasten en vaste vergoedingen per genomen besluit voor Tozo levensonderhoud en Tozo bedrijfskredieten.
 • Vanuit het Rijk ontvangt centrumgemeente ’s-Hertogenbosch geld voor de uitvoering van taaltrajecten in de regio Noordoost-Brabant. Deze trajecten worden uitgevoerd vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). In het Regionaal Educatieplan hebben we afspraken gemaakt over hoe we dit geld verdelen over de regio. Eén van de afspraken is om maximaal 40% van het budget te besteden aan non-formele educatie. Dat zijn opleidingen die niet afgesloten worden met een erkend diploma. De gemeente Oss ontvangt het geld voor deze non-formele trajecten vanuit ’s-Hertogenbosch. Voor het jaar 2021 is dat een bedrag van € 144.060.
 • In de raad van 8 juli 2021 hebben we bij de Eerste financiële tussenrapportage 2021 gemeld dat we dit jaar € 100.000 vanuit het Nationaal Sportakkoord ontvangen. Daarbij hebben we toen € 50.000 voor de uitvoering van het Osse Sportakkoord bij het Sport Expertise Centrum (SEC) belegd. De overige € 50.000 hadden we toen nog niet toegewezen. We hebben besloten dit bedrag ook bij het SEC uit te zetten. Dit als extra impuls voor de ambities van het lokale sportakkoord. Deze extra gelden moeten er voor zorgen dat de negatieve effecten van de coronacrisis op de uitvoering van het lokale sportakkoord beperkt blijven. Daarnaast hebben we ook extra € 50.000 rijksbijdrage ontvangen voor Lokaal preventieakkoord. Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken willen we de gezondheid bevorderen. Ook dit laten we lopen via het SEC en zij zullen dat in samenwerking met de GGD verder oppakken. Het geheel verloopt budgettair neutraal.
 • Eind mei 2021 hebben we bij het Rijk, in het kader van de COVID-19 maatregelen, een beroep gedaan op de specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden. Dit als dekking van de exploitatietekorten die in 2020 zijn ontstaan bij zwembaden. Op basis daarvan heeft het Ministerie van VWS een voorlopige uitkering van bijna € 425.000 toegekend. Hierover dienen we bij de jaarrekening 2021 via SiSa verantwoording af te leggen. Op grond van deze voorlopige toekenning verstrekken we het Golfbad Oss deze ontvangen compensatie. Per saldo kost het de gemeente geen geld.
 • Van het Rijk krijgen we voor de uitvoering van de subsidieregeling RREW een bedrag van € 394.700. We nemen deze inkomsten en de kosten die we hiervoor gaan maken op in onze begroting.
 • We hebben dit jaar tot nu toe een bedrag van € 44.300 ontvangen als kwaliteitsbijdrage voor de compensatie van natuur van twee initiatiefnemers. Deze bijdragen zijn compensatievergoedingen om het natuurverlies te compenseren. We storten dit in de reserve groenfonds landelijk gebied.
 • Voor zwerfafval maken we jaarlijks kosten en ontvangen we subsidie van het afvalfonds. We passen dit administratief aan in de begroting. Het gaat om € 106.000.
 • We hebben het beheerplan voor bodem geactualiseerd. We verrekenen dit met de reserve Bodemsanering. Het effect hiervan is beperkt, en verloopt neutraal.
 • In 2017 heeft de raad besloten om een bijdrage voor promotie en branding aan het Pivot Park 2.0 te geven voor een duur van 8 jaar van € 25.000. Dit stopt in het jaar 2025. We haalden deze bijdrage uit de reserve economie. We draaien deze jaarlijkse onttrekking terug vanaf 2025.
 • We besteden € 50.000 voor de aanpassing van twee woonwagenstandplaatsen. We betalen dit uit de reserve Woonwagens. De standplaatsen staan momenteel leeg waardoor het nu het moment is om het voorzieningengebouw en de bestrating aan te passen. Hierna zullen de standplaatsen opnieuw worden verhuurd.
 • We werven een coördinator om educatie over duurzaamheid, klimaat-, natuur- en milieu thema's breed gaat opzetten. We betalen dit uit het budget Slabroek/NEC omdat de subsidie en afname onderwijsdiensten stopt. De formatie kost € 73.000 per jaar. Het lesgeld en educatiemateriaal kost 40.000 per jaar. We verschuiven budget van programma 5 naar programma 10.
 • We verwachten dit jaar € 96.000 uit de reserve e-dienstverlening te besteden. De uitgaven hebben betrekking op de implementatie van een algemene leermodule voor privacy, het hybride werken als gevolg van COVID-19, herijking van het zaakgericht werken en modernisering van het zaaksysteem. In 2022 verwachten we € 40.000 uit te geven aan het zaaksysteem. Daarna is de reserve naar verwachting volledig besteed.
 • We nemen voor het jaar 2025 van het vervangingsplan ICT nieuwe kapitaallasten op in de begroting. Deze extra kapitaallasten vangen we op door de vrijval van kapitaallasten vanuit de staat van activa. Hier zien we extra vrijval tussen de jaren 2024 en 2025.
 • Bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 in de raad van 8 juli 2021 is besloten om een deel van het jaarrekeningsaldo over te hevelen naar 2021 voor COVID-19 maatregelen. Hiervan had € 229.000 betrekking op compensatie toezicht en handhaving. Dit bedrag is bij de bestemming jaarrekeningresultaat volledig weggezet bij Veiligheid. Echter € 115.000 wordt ingezet voor Toezicht en Handhaving (Tor / Hor). Hierdoor hevelen we dit bedrag over naar IBOR toezicht en handhaving.  
 • De verwachting in 2020 was dat we € 50.000 zouden onttrekken in 2021 uit de reserve Participatiebevordering geraamd voor het teamontwikkelingstraject Werk en Inkomen. Door COVID-19 heeft dit project voor een groot deel stil gelegen. De huidige verwachting is dat we € 10.000 in 2021 gaan uitgeven. We passen de onttrekking uit de reserve Participatiebevordering daarom aan.
 • De afdeling Werk en Inkomen, team Inkomen heeft de afgelopen jaren gewerkt aan werkwijzen volgend uit de experimenten/pilots (o.a. 'zelf aan het stuur op maat'). Deze werkwijzen zetten we in op 'meedoen'. Aangezien dit nu een structurele taak is, gaan we dit vanaf 2021 vorm geven in de vaste formatie binnen programma 10. De aanpassing in de formatie betreft een uitbreiding van 2 fte die we betalen uit het participatiebudget (programma 2).
 • We hebben een voordeel vanuit de kostenverdeelstaat van een bedrag van € 500.000 doordat we meer kosten doorbelasten naar rendabele activiteiten. Een groot deel hiervan wordt veroorzaakt door reguliere loonstijging van 3,25% die is doorgevoerd. Deze stijging zetten we in als dekking voor de stelpost loon- en prijsontwikkeling.
 • We zetten de reserve fiscale adviezen vanaf 2023 jaarlijks in voor in voor fiscale adviezen. In 2023 gaat het om een bedrag van € 17.000 en daarna vanaf 2024 een bedrag van € 20.000 totdat deze reserve leeg is.
 • We moeten de directe uren die medewerkers besteden aan reguliere investeringsprojecten gaan activeren. Dit doen we omdat dit verplicht is vanuit de verslagleggingsvoorschriften. We doen dit wel terughoudend en op een administratief eenvoudige manier. Hierover is overeenstemming met de accountant. Het voordeel ontstaat omdat we nu deze personele kosten acitveren en afschrijven in plaats van direct op te nemen in de begroting. We verdelen de kapitaallasten over de verschillende kostenplaatsen, waar de directe uren op de investeringsprojecten betrekking op hebben.
 • We onttrekken dit jaar incidenteel € 10.000 voor vitaliteitsbeleid uit de reserve organisatieontwikkelingen.  
 • Vanaf 2021 zet de afdeling W&I team Werk in op het nieuwe beleid van Bijstand naar Werk en van Bijstand naar Meedoen. Binnen team Werk zijn hiervoor twee consulenten Werk ingehuurd:
  • Een consulent t.b.v. extra re-integratietaken.
  • Een consulent met jobcoachtaken t.b.v. succesvolle plaatsingen en baanbehoud van werkenden met een arbeidsbeperking en een arbeidsdeskundige per.

We betalen dit uit het participatiebudget (programma 2) en verplaatsen dit naar programma 10, het gaat om een bedrag van € 84.000 en 2021 en € 62.000 in 2022.

 • De vaste formatie van team Kwaliteit en Ontwikkeling (afdeling Werk & Inkomen) is per 1 april 2021 uitgebreid met 0.5 fte applicatiebeheerder Stratech. We betalen dit onder andere uit het budget van overige baten en lasten uitkeringen (€ 11.242) (programma 2).
 • We passen de begroting aan met indexeringen voor de volgende posten:
  • We passen de begroting aan vanwege indexeringen voor het onderhoud van de openbare ruimte. Voor de prijsstijgingen gaan we uit van de CBS indexen. Het gaat om een bedrag van ruim € 393.000. We halen dit uit de stelpost voor loon- en prijscompensatie. Verder stellen we de waterschapslasten bij op basis van tariefstijging.
  • In de kadernota heeft de ODBN aangegeven dat de lonen en de prijzen vanaf 2022 stijgen met 1,5%. Dit betekent dat onze kosten voor de basis- en verzoektaken die de ODBN voor ons verzorgd ook verhoogd worden. Het gaat om een bedrag van € 32.750. Dit betalen we uit de stelpost loon- en prijscompensatie.
  • We passen van een aantal verenigingen en instellingen de subsidie aan. De aanpassingen zijn o.a. een gevolg van dat er geen subsidieaanvraag is ingediend, gewijzigde aantallen en/of indexering van de subsidie. Sommige zaken hebben een incidenteel karakter en enkele kennen een structurele doorwerking. Voor 2021 is het financieel voordeel in totaal € 11.058 en voor de jaren 2022 t/m 2024 circa € 3.500 per jaar. Uiteindelijk bedraagt vanaf 2025 het structureel voordeel nog € 2.290. We verrekenen dit met de stelpost loon- en prijscompensatie.
  • We verhogen het budget voor het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd met € 3.679 in verband met prijsindexering.
  • Voor loon- en prijsstijgingen verhogen we de gemeentelijke bijdragen 2022 aan diverse gemeenschappelijke regelingen. Dit betreffen de GGD Hart voor Brabant, het Brabants Historisch Informatie Centrum, het Werkvoorzieningschap en de Veiligheidsregio Brabant Noord. De extra indexeringskosten van deze GR's bedragen € 170.213. We betalen dit uit de stelpost loon- en prijscompensatie.
  • Daarnaast worden ook de kosten van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost geïndexeerd in 2022. De verhoging is € 3.569 en betalen we ook uit de stelpost loon- en prijscompensatie.

.

Deze pagina is gebouwd op 04/06/2023 16:43:56 met de export van 11/01/2021 16:52:02