Programma's

Programma 1. Zorg en welzijn

1. Inleiding

We willen graag dat al onze inwoners actief deelnemen aan de samenleving. Daar zetten we dan ook zoveel als mogelijk op in. Uitgangspunt is om aan te sluiten bij de talenten, mogelijkheden en behoeften van inwoners. Wanneer het niet vanzelf gaat, bieden we ondersteuning, zorg en opvang. Deze ondersteuning is gericht op zoveel mogelijk zelf en samen doen.

We zien dat de COVID-19 pandemie impact heeft op de zorg en ondersteuning van cliënten van Wmo en Jeugdwet. Maar we zien ook dat mensen er voor elkaar zijn en dat ze elkaar helpen en ondersteunen. Dit willen we graag behouden. Dat geldt ook voor de digitaliseringsslag die op meerdere plekken is gemaakt. Evenals de alternatieven voor ondersteuning van inwoners die noodgedwongen tot stand kwamen en goed bleken te passen.  

De focus ligt op goede dienstverlening aan onze inwoners, transformatie van het sociaal domein en kostenbeheersing:

  • We kijken integraal naar de inwoner. Om te komen tot een integrale oplossing voor de inwoner werken we samen met inwoner vanuit de disciplines werk en inkomen, welzijn, zorg, veiligheid, schuldhulpverlening. We werken hierbij intensief samen met externe partijen in het veld.
  • We werken verder aan de transformatie binnen het sociaal domein. Dit is een langdurig verandertraject. We moeten onder andere blijven investeren in vakmanschap van medewerkers. We nemen de tijd om te leren, mede aan de hand van casuïstiek.

Voor Jeugd en Wmo zijn verschillende kosten beheersende maatregelen in beeld gebracht. De meest kansrijke maatregelen hebben we uitgevoerd. Daarnaast hebben we een extern advies ingewonnen rondom kostenbeheersing Jeugd en Wmo. Dit advies bevestigde dat we de goede kostenbeheersende maatregelen doorvoeren en in beeld hebben. En dat voor sommige maatregelen aanscherping mogelijk is.

Lasten & baten

Lasten

99.209.133

29,3 %

Baten

5.847.055

1,7 %

Deze pagina is gebouwd op 04/06/2023 16:43:56 met de export van 11/01/2021 16:52:02