Programma's

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

1. Inleiding

We willen graag dat al onze inwoners actief deelnemen aan de samenleving. Een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen is participatie, en vooral het hebben van werk. Daar zetten we dan ook zoveel als mogelijk op in. Uitgangspunt is om aan te sluiten bij de talenten, mogelijkheden en behoeften van inwoners. Aan onze inwoners vragen we om hun leven zoveel mogelijk naar eigen vermogen in de hand te nemen. Wanneer het niet vanzelf gaat, bieden we ondersteuning, zorg en opvang. Deze ondersteuning is gericht op zoveel mogelijk zelf en samen doen.
We kijken integraal naar de problematiek van de inwoners, bijvoorbeeld in een combinatie van zorg, werk,   schuldhulpverlening en armoede-ondersteuning. Meer eigen kracht bij de inwoner en aansluiting bij de leefwereld vraagt een andere houding en andere manier van werken van professionals. Om te komen tot een integrale oplossing voor de inwoner werken we vanuit de disciplines werk en inkomen, welzijn, zorg, veiligheid,  schuldhulpverlening samen. We werken hierbij intensief samen met externe partijen in het veld.

Naast onze inzet voor de ondersteuningsmaatregelen COVID-19, met name uitvoering van de TOZO, verwachten wij vanaf 2021 meer instroom in de bijstand, een groter beroep op onze armoedevoorzieningen en meer mensen in een problematische financiële situatie. Voor de COVID-19 maatregelen ontvangen wij extra tijdelijke middelen van het Rijk. Tegelijkertijd zijn er ook nieuwe wettelijke taken, vooral in het kader van schuldenproblematiek, waarvoor het Rijk geen middelen ter beschikking stelt.

In het sociaal domein sturen we op dienstverlening aan onze inwoners, transformatie van het sociaal domein en kostenbeheersing. Transformatie is een langdurig verandertraject. Daarvoor investeren we in vakmanschap van medewerkers en zijn ons ervan bewust dat verandering extra tijd en energie kost. Ook in verband met de steeds veranderende wetgeving. We zorgen er voor dat de basis op orde is.
Kostenbeheersing moet de transformatie ondersteunen en niet belemmeren. Om de kosten te beheersen zoeken we naar concrete maatregelen en werken we aan verdere digitalisering in onze dienstverlening en bedrijfsvoering, datagesteund werken enzovoort. Naast lokale en regionale instrumenten zetten we, via G40, VNG en landelijke contacten, in op beïnvloeding van de budgetten die we krijgen van het Rijk voor de uitvoering van onze taken.

We onderschrijven de landelijke propositie om het sociaal domein ‘klaar te maken voor de toekomst’ en hierin meer samenhang te brengen. De drie belangrijkste maatschappelijke opgaven zijn: bestaanszekerheid herstellen, kansengelijkheid vergroten en gezond leven makkelijker maken.
Bestaanszekerheid gaat om voldoende inkomen, zekerheid over werk en meedoen in de samenleving, en ook een betaalbare en geschikte woning en een veilige omgeving. Kansengelijkheid betreft goede kinderopvang en onderwijs, een sluitende aanpak voor jongeren en jongvolwassenen, en de aanpak van laaggeletterdheid. Allemaal opgaven waaraan wij in dit programma werken.

Deze ontwikkelingen in combinatie met knelpunten uit de Prioriteitennota van vorig jaar (gevalideerd door de Benchmark) maken extra formatie noodzakelijk. We nemen daarom extra capaciteit op. We lichten dit verder toe in het hoofdstuk Versterking van de organisatie.

Lasten & baten

Lasten

70.786.832

20,9 %

Baten

30.740.993

9,1 %

Deze pagina is gebouwd op 04/06/2023 16:43:56 met de export van 11/01/2021 16:52:02