Programma's

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

1. Inleiding

De woningbouwopgave is groot. Dit geldt niet alleen voor Oss, ook regionaal en landelijk staat dit thema hoog op de agenda. Oss heeft veel te bieden voor de eigen inwoners en is met deze kwaliteiten ook interessant voor toekomstige inwoners vanuit een grotere regio. In het buitengebied loop je van de Maas via de polder naar de bossen. Wonen kun je in de historische kerkdorpen aan de Maas, in de landelijke kernen, de groene suburbane woonwijken en het stedelijk centrum. Oss vormt zo haar eigen streek met eigen kwaliteiten en voorzieningen en goede bereikbaarheid. In Oss voelen we veel urgentie om juist met deze kwaliteiten bij te dragen aan de grote woningbouwopgave. Daarom is in het coalitieakkoord afgesproken om in te zetten op verhoging (en versnelling) van de jaarlijkse woningproductie. We zien dat we erin slagen om dit te realiseren. De komende jaren is het van groot belang om te blijven inzetten op de realisatie van voldoende en passende woningen, zowel via inbreidingslocaties als op een aantal uitbreidingslocaties. We nemen regie bij (grotere) woningbouwontwikkelingen en via de Intaketafel hebben we ook één loket waar we initiatieven voor o.a. woningbouw vanuit de samenleving beoordelen. Dit vraagt  om voldoende capaciteit om deze ontwikkelingen vorm te geven.

De woningmarkt verandert qua behoefte. De vraag groeit nog steeds, met als gevolg een groot woningtekort, sterk gestegen prijzen van bestaande huizen en van bouwkosten. Daarmee staat de primaire levensbehoefte van  een passende woongelegenheid onder druk. Dat maakt “wonen” tot een van onze topprioriteiten. We streven naar een beter evenwicht tussen vraag en aanbod en daarom werken we op vele fronten aan de ontwikkeling van woningbouwplannen. We hebben extra aandacht voor wonen en zorg, betaalbaarheid en verduurzaming. We investeren in de voorbereiding op de Omgevingswet. Naast de wettelijke verplichting om aan deze wet te voldoen zien we de Omgevingswet als een kans om onze ambities waar te maken. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet zal de wijze waarop ruimtelijke procedures verlopen veranderen en daar spelen we op in.

In de woonvisie van 2020 zijn de volgende doelen beschreven:

  • We zijn een complete woongemeente.
  • We hebben een comfortabele woningvoorraad. Dat geldt voor nieuwbouw maar ook voor ontwikkelingen in de bestaande woningvoorraad, een voorbeeld is mantel(zorg)wonen. We signaleren dat daar veel behoefte aan is en we werken in 2021 verder aan een visie en beleid op Wonen, Welzijn en Zorg waar dit een onderdeel van is. We zorgen ervoor dat de woningen duurzaam en toekomstbestendig zijn, om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen.
  • Een (t)huis van alle groepen inwoners.
  • We versterken de woonfunctie van Oss, ook in regionaal opzicht.
  • We zorgen voor een aanpak ter versnelling van de woningbouwproductie en daaraan wordt invulling gegeven via de Taskforce versnelling woningbouw en bedrijventerreinen.

We willen een vitaal en multifunctioneel buitengebied behouden, waarin een nieuw en duurzamer evenwicht ontstaat, met een daarbij passende verbinding tussen stad en ommeland. Lange tijd was die relatie vanzelfsprekend, maar ook die is onder druk komen te staan. In ons buitengebied vinden veel grote ontwikkelingen plaats. Rondom de agrarische sector, energie en waterveiligheid. Het is onze rol als gemeente om die ontwikkelingen een goede plek te geven. Per deelgebied onderscheiden we specifieke kwaliteiten, waarden en belangen. Op basis daarvan wegen we de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde af en benutten we de kansen die zich voordoen. Hoe wij de ontwikkeling van het buitengebied op langere termijn zien hebben we beschreven in de Gebiedsvisie Vitaal Buitengebied.

Lasten & baten

Lasten

37.886.748

11,2 %

Baten

30.960.837

9,1 %

Deze pagina is gebouwd op 04/06/2023 16:43:56 met de export van 11/01/2021 16:52:02