Programma's

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

1. Inleiding

De klimaatverandering vraagt versneld om ingrijpende maatregelen. Alarmerende rapporten en zorgwekkende klimaatverschijnselen, zoals dichtbij de wateroverlast en elders de bosbranden, hebben deze zomer de ernst daarvan andermaal bevestigd. De (inter)nationale afspraken daarover stellen de overheden op alle niveaus voor zware opgaven. We verwachten bijstellingen in de nieuwe kabinetsperiode. De lijn tot nu toe is dat het Rijk steeds meer taken oplegt aan gemeenten. Dit leidt tot problemen bij gemeenten, ook bij ons.
In Oss nemen we onze bijdrage uiterst serieus. We willen op z’n minst voldoen aan wat van hogerhand is opgelegd met betrekking tot o.a. waterveiligheid, klimaatadaptatie, CO2 reductie, energie, circulariteit, natuur/biodiversiteit. Daarnaast richten we ons op enkele specifieke onderwerpen waaronder het Schone Lucht Akkoord en de transitie van de landbouw. Wel kijken we in onze aanpak steeds realistisch naar onze invloedsfeer, beschikbare technische mogelijkheden, consequenties, draagvlak en draagkracht binnen de samenleving.
De klimaatmaatregelen gaan over het nu en over het straks voor de generaties na ons. Des te belangrijker is het dat wij de jeugd betrekken bij onze aanpak. Daarop zetten wij versterkt in met het aantrekken van een regisseur Klimaat en Jongeren, die tot taak heeft jongeren nauwer te betrekken bij de locale opgaven en aanpak.
Voor een duurzame, groene, gezonde en toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte zetten we in op leefbaarheid, bereikbaarheid, bruikbaarheid, veiligheid, en efficiency. Maatschappelijke opgaven voor de openbare ruimte komen samen in een integrale aanpak van inrichting, beheer en onderhoud.
We zetten in op reductie en circulariteit van grondstoffen. Afvalverwerking is een van de onderdelen daarvan.

Lasten & baten

Lasten

45.497.084

13,4 %

Baten

28.795.362

8,5 %

Deze pagina is gebouwd op 04/06/2023 16:43:56 met de export van 11/01/2021 16:52:02