Bijlagen

4. Uitkomst septembercirculaire 2021

4. Uitkomst septembercirculaire 2021

Samenvatting

In deze bijlage geven we een totaaloverzicht van de uitkomsten van de septembercirculaire 2021. We beginnen met een samenvattend overzicht in de tabel. Daarna lichten we elk onderwerp toe. In het tweede deel van de bijlage geven we een nadere analyse van de uitkomsten.

Saldo septembercirculaire 2021

De septembercirculaire 2021 van de algemene uitkering uit het gemeentefonds geeft de volgende uitkomsten:

  • 2021: € 3,3 miljoen positief  
  • 2022: € 11,9 miljoen positief  
  • 2023: € 8,7 miljoen positief  
  • 2024: € 8,2 miljoen positief  
  • 2025: € 8,3 miljoen positief.

Af te zonderen posten

Af te zonderen posten

Extra gelden Jeugdzorg 2021

We ontvangen in 2021 € 291.000 extra voor acute problemen in de jeugdzorg. Dit bovenop de € 2.448.000, die we in mei al hebben ontvangen. Dit geld was gereserveerd voor regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening door de VNG ten aanzien van de wachtlijsten, maar is slechts beperkt nodig. Vandaar dat dit via het gemeentefonds aan gemeenten wordt gegeven.

Extra gelden jeugdzorg 2022

We ontvangen € 7,2 miljoen extra in 2022. Voor de jaren erna mogen we rekening houden met 75% van de bedragen uit de hervormingsagenda Jeugd. We zetten het extra geld als eerste volledig in voor het afdekken van het jaarlijkse tekort (€ 4,4 miljoen). Dit  betekent dat deze gelden beschikbaar komen binnen de begroting voor andere posten. We zetten dan het resterende geld in voor Jeugdhulp. Dit voor alle jaren. Dit betekent € 2,8 miljoen extra in 2022. Dit bedrag loopt af tot € 0,8 miljoen extra in 2025.

Beschermd wonen

Het budget voor beschermd wonen wordt in 2021 verhoogd met € 830.000. Dit komt vooral door een correctie op de loon- en prijsontwikkeling. Voor de jaren erna wordt het budget juist verlaagd met jaarlijks circa € 0,6 miljoen. Dit komt doordat er meer cliënten zijn overgestapt naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en er dus meer budget overgeheveld moet worden.

Maatschappelijke opvang

We ontvangen jaarlijks € 22.000 extra voor maatschappelijke opvang. Dit is een regionale taak.

Participatie

Het budget voor participatie wordt verlaagd met circa € 56.000 in 2021 en 2022. Dit loopt op tot € 156.000 in 2025. Dit heeft te maken met de afspraak dat het UWV structureel de no-riskpolis uitvoert voor de gehele gemeentelijke doelgroep banenafspraak en nieuw beschut werken.

COVID-19: TONK

Voor de 2e en laatste tranche voor de periode tot en met 30 september ontvangen we in 2021 een bedrag van € 984.000. De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

COVID-19: lokale cultuur

We ontvangen in 2021 € 252.000 extra voor de ondersteuning van lokale cultuur infrastructuur. Voor buurthuizen ontvangen we landelijk € 49.000, maar omdat we inschatten dat onze wekelijke kosten hoger zijn hebben we hiervoor een 3O-ontwikkeling opgenomen in de programmabegroting.

COVID-19: re-integratie bijstandsgerechtigden

We ontvangen in 2022 € 188.000 extra voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden. Dit is bedoeld om de dienstverlening op peil te houden en te intensiveren.

COVID-19: schuldenbeleid en bijzondere bijstand

We ontvangen in 2022 € 223.000 extra voor snelle hulp en ondersteuning aan mensen die te maken krijgen met schulden en armoedeproblematiek. Voor schuldenbeleid € 149.000 en voor bijzondere bijstand € 74.000.

Gezond in de stad

We ontvangen in 2022 een bedrag van € 125.000 voor het project Gezond in de stad.

Implementatie Breed offensief

We ontvangen in 2021 € 75.000 voor de uitvoering en implementatie van Breed offensief. Dit is een beoogde nieuwe wet met als doel processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Deze wet is landelijk controversieel verklaard, maar een aantal onderdelen worden sowieso doorgezet. Het gaat daarbij om het stroomlijnen van de administratieve processen rondom loonkostensubsidie, het uniformeren van de loonwaardebepaling en werkgeversdienstverlening.

Toezicht en handhaving gastouderopvang

We ontvangen vanaf 2022 jaarlijks € 30.000 in verband met de intensivering van toezicht en handhaving van de gastouderopvang.

Landelijke structuur interventieteams

We ontvangen vanaf 2022 jaarlijks € 12.000 voor ondersteuning van de landelijke structuur interventieteams. Deze teams werken aan terugdringen belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude e.d.

Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen

Voor dit vaccinatieprogramma ontvangen we vanaf 2022 jaarlijks € 13.000.

Extra loon- en prijsstijgingen 2022 en volgende jaren

In de meicirculaire hebben we rekening gehouden met een verwachte loon- en prijsstijging voor het jaar 2022 van 2%. Het Centraal Planbureau verwacht destijds dat de inflatie zou dalen, maar geven nu aan dat de verwachte loonstijging voor de sector overheid zal uitkomen op 3,1%. Op dit moment hebben we als gemeente vanaf 1-1-2021 geen nieuwe CAO meer. Vandaar dat we voor de begroting 1,1% extra willen reserveren voor loonontwikkeling. Dit is een bedrag van jaarlijks € 610.000. Vanaf 2023 ramen we jaarlijks € 300.000 cumulatief extra voor loon- en prijsstijging.

Analyse op hoofdlijnen

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Samen de trap op/ af

-558

-3.026

-2.632

-2.255

-2.465

Extra gelden jeugdzorg eerdere tekorten

-4.370

-4.370

-4.370

-4.370

Korting apparaatskosten gemeenten

-1.362

Plafond BTW compensatiefonds

-461

Overige Rijksontwikkelingen

43

228

213

206

203

Totaal

-976

-8.530

-6.789

-6.419

-6.632

Samen de trap op en af
De ontwikkeling van de algemene uitkering hangt voor een belangrijk deel af van de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens de normeringssystematiek (samen de trap op en af) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van de algemene uitkering.
Bij het berekenen van het effect van het acres spelen de volgende zaken een rol:

  • Het directe accres is in tegenstelling tot de meicirculaire hoger door een hogere loon- en prijsontwikkeling.
  • Extra rijksuitgaven bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en de kindertoeslagaffaire.

Extra gelden jeugdzorg eerdere tekorten
We hebben een voordeel voor de reguliere begroting van € 4,4 miljoen. Het extra geld voor jeugdzorg zetten we structureel volledig in voor het afdekken van het jaarlijkse tekort (€ 4,4 miljoen). Dit  betekent dat deze gelden beschikbaar komen binnen de begroting voor andere posten.

Plafond BTW compensatiefonds
Gemeenten kunnen (voor een groot deel) kosten van BTW declareren bij het BTW compensatiefonds. Dit fonds heeft landelijk gezien een plafond. Wordt er minder BTW gedeclareerd, dan wordt het verschil toegevoegd aan de algemene uitkering. Wordt er meer BTW gedeclareerd dan wordt dit ten laste van de algemene uitkering gebracht. Er is een extra voorschot opgenomen wat voor ons € 461.000 voordelig uitvalt.
In de meerjarenbegroting gaan we uit van het landelijke gemiddelde over laatste 6 jaar wat steeds is uitgekeerd aan gemeenten.

Korting apparaatskosten opschaling gemeenten
In het vorige regeerakkoord is opgenomen dat het Rijk streeft naar minder en grotere gemeenten. De gedachte vanuit het Rijk is dat de beoogde opschaling van gemeenten leidt tot besparingen die ontstaan door schaalvoordelen, verminderen van toezicht, vereenvoudiging van regelgeving en minder dubbeling van taken. Besloten is om deze korting voor het jaar 2022 te bevriezen. Dit levert een incidentele voordeel van € 1,4 miljoen.

Overige Rijksontwikkelingen
Binnen de overige Rijksontwikkelingen treden diverse effecten op door onder andere:

  • Algemene suppletie korting sociaal domein
  • Uitvoeringskosten sociale verzekeringsbank
  • Diverse overige mutaties.
Deze pagina is gebouwd op 04/06/2023 16:43:56 met de export van 11/01/2021 16:52:02