Bijlagen

6. Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

6. Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

Het volgende overzicht laat de lasten en baten per programma zien, inclusief alle mutaties uit deze programmabegroting.

bedragen x € 1.000

Taakvelden

     2021

    2022

    2023

     2024

    2025

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

2.780

0

2.649

0

2.649

0

2.649

0

2.649

0

0.2

Burgerzaken

2.208

-1.140

1.695

-1.020

1.640

-960

1.850

-1.520

1.850

-1.520

0.4

Overhead

34.205

-3.485

33.750

-3.140

33.754

-3.100

33.033

-2.961

33.070

-2.942

0.5

Treasury

541

-1.042

-82

-1.197

-165

-1.177

-217

-1.158

-191

-1.143

0.61

OZB woningen

0

-12.425

0

-12.691

0

-12.691

0

-12.691

0

-12.691

0.62

OZB niet-woningen

0

-8.853

0

-9.024

0

-9.024

0

-9.095

0

-9.095

0.63

Parkeerbelasting

0

-847

0

-1.798

0

-1.843

0

-2.105

0

-2.144

0.64

Belastingen overig

2.047

-666

2.226

-919

2.044

-919

2.054

-919

2.084

-919

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

-194.840

0

-200.976

0

-195.645

0

-194.778

0

-195.627

0.8

Overige baten en lasten

-681

-702

1.651

-678

1.907

-685

2.133

-687

2.465

-689

Totaal groep

41.101

-224.001

41.889

-231.442

41.829

-226.043

41.502

-225.913

41.926

-226.769

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

5.325

0

5.640

0

5.640

0

5.640

0

5.640

0

1.2

Openbare orde en veiligheid

5.056

-202

3.854

-92

3.854

-92

3.854

-92

3.854

-92

Totaal groep

10.381

-202

9.493

-92

9.493

-92

9.493

-92

9.493

-92

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

11.661

-879

11.667

-508

11.843

-508

11.379

-508

11.516

-508

2.2

Parkeren

2.089

-334

2.263

-473

2.276

-473

2.177

-473

2.222

-473

2.4

Economische havens en waterwegen

992

-548

906

-548

936

-548

935

-548

935

-548

2.5

Openbaar vervoer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

14.742

-1.762

14.836

-1.530

15.055

-1.530

14.491

-1.530

14.673

-1.530

3. Economie

3.1

Economische ontwikkeling

1.538

0

1.550

0

1.550

0

1.350

0

1.325

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

38.374

-41.231

-2.064

419

8.287

-9.592

111

-112

353

-353

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

98

-63

80

-93

80

-93

80

-93

80

-93

3.4

Economische promotie

81

-176

164

-432

164

-432

164

-432

164

-432

Totaal groep

40.090

-41.470

-270

-106

10.081

-10.117

1.705

-637

1.922

-878

4. Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

5.196

-169

4.939

-169

4.612

-236

5.340

-236

5.701

-236

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

6.024

-3.232

6.541

-3.582

6.165

-3.229

5.671

-2.735

5.660

-2.735

Totaal groep

11.221

-3.401

11.480

-3.751

10.777

-3.466

11.010

-2.971

11.362

-2.971

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

3.976

-851

3.179

-276

2.949

-276

2.949

-276

2.949

-276

5.2

Sportaccommodaties

5.185

-1.411

5.332

-1.547

5.317

-1.547

5.453

-1.547

5.543

-1.547

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.655

-10

4.309

-10

4.253

-10

4.250

-10

4.222

-10

5.4

Musea

420

-80

461

-80

421

-80

421

-80

420

-80

5.6

Media

2.509

0

2.574

0

2.552

0

3.244

0

3.244

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

8.343

-218

9.353

-98

9.066

-96

9.104

-112

9.164

-112

Totaal groep

26.088

-2.569

25.209

-2.010

24.558

-2.009

25.421

-2.024

25.543

-2.024

6. Sociaal Domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

13.442

-689

13.660

-917

13.562

-917

13.742

-917

13.366

-917

6.2

Wijkteams

1.937

0

1.220

0

1.220

0

1.220

0

1.220

0

6.3

Inkomensregelingen

43.185

-31.203

37.845

-26.793

37.753

-26.793

37.693

-26.793

37.693

-26.793

6.4

Begeleide participatie

17.592

0

17.098

0

16.563

0

15.769

0

15.230

0

6.5

Arbeidsparticipatie

5.030

-557

5.357

0

5.420

0

5.567

0

5.740

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.417

-237

5.804

-252

5.796

-252

5.796

-252

5.796

-252

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

19.412

-1.152

19.672

-1.265

19.687

-1.352

19.687

-1.352

19.687

-1.352

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

25.363

0

26.805

0

25.637

0

25.270

0

24.829

0

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

20.019

-113

25.113

-113

24.686

-113

21.548

-113

21.554

-113

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

2.786

0

2.786

0

2.786

0

2.786

0

2.786

0

Totaal groep

155.183

-33.951

155.362

-29.340

153.112

-29.427

149.080

-29.427

147.902

-29.427

7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

7.766

-70

7.692

-70

7.692

-70

7.692

-70

7.693

-70

7.2

Riolering

6.875

-8.204

6.969

-8.515

6.969

-8.545

6.969

-8.545

6.969

-8.545

7.3

Afval

12.161

-16.379

13.814

-16.476

13.800

-16.459

13.795

-16.304

13.803

-16.313

7.4

Milieubeheer

3.685

-674

3.820

0

2.853

0

2.853

0

2.835

0

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

283

-204

291

-239

291

-239

291

-239

291

-239

Totaal groep

30.770

-25.532

32.586

-25.301

31.605

-25.314

31.600

-25.159

31.590

-25.167

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

7.831

-411

6.431

-336

5.247

-336

4.715

-336

4.571

-336

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

16.112

-19.500

6.720

-9.301

4.427

-5.960

2.859

-4.141

2.130

-3.011

8.3

Wonen en bouwen

4.030

-2.999

4.477

-3.002

4.477

-3.002

4.477

-3.002

4.477

-3.002

Totaal groep

27.973

-22.911

17.629

-12.640

14.151

-9.299

12.051

-7.479

11.178

-6.350

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

357.549

-355.798

308.215

-306.212

310.661

-307.296

296.355

-295.231

295.589

-295.208

bedragen x € 1.000

Taakvelden - mutaties reserves

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

103

0

103

0

103

0

103

0

103

0

0.4

Overhead

916

-3.503

1.544

-1.047

35

-758

35

-153

35

-26

0.5

Treasury

1.109

0

1.050

0

1.061

0

1.069

0

1.063

0

0.64

Belastingen overig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

Overige baten en lasten

0

-2.707

0

-2.563

0

-2.423

0

-2.231

0

-2.097

Totaal groep

2.127

-6.210

2.697

-3.611

1.199

-3.182

1.207

-2.384

1.201

-2.123

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Openbare orde en veiligheid

0

-304

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

0

-304

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

254

-653

250

-791

250

-156

250

-155

250

-154

2.2

Parkeren

245

-163

245

-442

245

-372

245

-40

245

-40

2.4

Economische havens en waterwegen

0

-105

1.500

0

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

499

-921

1.995

-1.233

495

-528

495

-195

495

-194

3. Economie

3.1

Economische ontwikkeling

0

-178

0

-125

0

-125

0

-25

0

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.324

-2.467

1.647

0

1.305

0

0

0

0

0

Totaal groep

5.324

-2.644

1.647

-125

1.305

-125

0

-25

0

0

4. Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

0

-348

0

-162

0

-37

0

-36

0

-36

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

0

-170

0

-46

0

-26

0

-26

0

-26

Totaal groep

0

-517

0

-208

0

-63

0

-62

0

-62

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

0

-274

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

Sportaccommodaties

0

-172

0

-206

0

-179

0

-162

0

-159

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

997

-424

0

-28

300

-28

300

-28

0

0

5.4

Musea

0

-32

0

-71

0

-31

0

-31

0

-31

5.6

Media

1.424

-45

600

-40

600

0

0

0

0

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

330

-334

830

-1.077

0

-90

0

-52

0

-52

Totaal groep

2.751

-1.281

1.430

-1.422

900

-328

300

-273

0

-241

6. Sociaal Domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.135

-976

12

-1.032

1.722

-2.641

12

-715

12

-364

6.2

Wijkteams

0

-1.180

0

0

0

0

0

0

0

0

6.3

Inkomensregelingen

0

-110

0

-6

0

0

0

0

0

0

6.4

Begeleide participatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

0

-231

0

0

0

0

0

0

0

0

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

6.800

-5.257

0

-3.796

0

-3.333

0

0

0

0

Totaal groep

10.092

-7.755

12

-4.834

1.722

-5.975

12

-715

12

-364

7. Volksgezondheid en milieu

7.2

Riolering

0

-389

0

-204

0

-174

0

-174

0

-174

7.3

Afval

662

0

150

0

150

0

0

0

0

0

7.4

Milieubeheer

0

-420

900

-982

0

-115

0

-115

0

-97

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

662

-809

1.050

-1.186

150

-289

0

-289

0

-272

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

2.734

-2.668

650

-1.616

650

-582

0

-216

0

-147

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

3.221

-5.827

20.423

-18.192

1.203

-18

953

-18

1.300

-15

8.3

Wonen en bouwen

0

-233

350

0

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

5.956

-8.728

21.423

-19.808

1.853

-600

953

-234

1.300

-163

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

27.410

-29.169

30.255

-32.428

7.624

-11.089

2.967

-4.177

3.008

-3.418

RESULTAAT

384.959

-384.967

338.469

-338.639

318.285

-318.385

299.322

-299.409

298.597

-298.626

Deze pagina is gebouwd op 04/06/2023 16:43:56 met de export van 11/01/2021 16:52:02