Bijlagen

5. Financieel overzicht totale begroting

5. Financieel overzicht totale begroting

Het volgende overzicht laat de lasten en baten per programma zien, inclusief alle mutaties uit deze programmabegroting.

bedragen x € 1.000

Producten

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma 1. Zorg en welzijn

Jeugdwerk

977

-21

630

-21

616

-21

596

-21

589

-21

Jeugdzorg

34.411

-41

34.989

-41

33.821

-41

33.454

-41

33.013

-41

Wmo algemeen

1.072

-1.167

918

-1.280

918

-1.367

857

-1.367

857

-1.367

Wmo collectieve voorzieningen

14.189

-499

12.931

-427

12.396

-427

12.399

-427

12.399

-427

Wmo begeleiding en dagbesteding

11.275

0

11.037

0

11.057

0

11.057

0

11.057

0

Wmo beschermd wonen

14.683

0

20.903

0

20.971

0

17.833

0

17.839

0

Wmo individuele voorzieningen

14.268

-237

14.286

-252

14.272

-252

14.272

-252

14.272

-252

Gezondheidszorg

3.442

-29

3.514

-29

3.514

-29

3.514

-29

3.515

-29

Totaal programma

94.317

-1.995

99.209

-2.051

97.565

-2.138

93.983

-2.138

93.541

-2.138

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

Inkomensregelingen

39.560

-31.172

34.260

-26.763

34.186

-26.763

34.186

-26.763

34.186

-26.763

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

6.014

-3.249

6.465

-3.600

6.112

-3.246

5.617

-2.752

5.607

-2.752

Minimabeleid

1.325

0

1.480

0

1.480

0

1.480

0

1.480

0

Onderwijshuisvesting

5.196

-169

4.939

-169

4.612

-236

5.340

-236

5.701

-236

Begeleide participatie

17.592

0

17.098

0

16.563

0

15.769

0

15.230

0

Arbeidsparticipatie

5.030

-557

5.357

0

5.420

0

5.567

0

5.740

0

Schuldhulpverlening

1.227

-16

1.187

-16

1.169

-16

1.169

-16

1.169

-16

Totaal programma

75.944

-35.163

70.787

-30.547

69.543

-30.261

69.129

-29.767

69.114

-29.767

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

Kunst en cultuur

5.667

-10

4.317

-10

4.260

-10

4.258

-10

4.230

-10

Sportaccomodaties

5.124

-1.357

5.271

-1.493

5.256

-1.493

5.392

-1.493

5.481

-1.493

Overige voorzieningen

77

-37

143

-37

120

-37

120

-37

120

-37

Sportbeleid en activeringr

3.976

-851

3.179

-276

2.949

-276

2.949

-276

2.949

-276

Sociaal-cultureel werk

3.408

-281

4.045

-581

4.003

-581

4.199

-581

3.831

-581

Media

2.300

0

2.353

0

2.353

0

2.353

0

2.353

0

Musea

97

-80

137

-80

97

-80

96

-80

96

-80

Kermissen

76

0

159

-199

159

-199

159

-199

159

-199

Totaal programma

20.724

-2.616

19.604

-2.676

19.198

-2.676

19.527

-2.676

19.221

-2.676

Programma 4. Dynamisch stadscentrum

Centrumontwikkeling algmeen

1.426

0

1.234

-210

1.019

-210

623

-210

479

-210

Herontwikkeling Walkwartier

3.021

-2.893

811

-636

406

-213

861

0

1.102

-241

Totaal programma

4.448

-2.893

2.045

-846

1.425

-423

1.484

-210

1.581

-451

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

Milieubeheer

1.848

0

2.042

0

1.975

0

1.975

0

1.957

0

Openbaar groen

7.101

-191

7.645

-85

7.738

-85

7.848

-85

7.908

-85

Projecten milieu en buitengebied

2.576

-674

2.616

0

1.716

0

1.716

0

1.716

0

Wegen, straten en pleinen

9.713

-838

9.988

-472

9.925

-472

9.607

-472

9.758

-472

Afvalverwijdering particulieren

11.632

-15.821

13.214

-15.918

13.200

-15.901

13.196

-15.746

13.203

-15.755

Riolering

6.875

-8.204

6.969

-8.515

6.969

-8.545

6.969

-8.545

6.969

-8.545

Afvalverwijdering bedrijven

529

-558

600

-558

600

-558

600

-558

600

-558

Begraafplaatsen en crematoria

283

-204

291

-239

291

-239

291

-239

291

-239

Projecten openbare ruimte

551

0

417

0

417

0

417

0

417

0

Hondenwacht

340

-535

335

-535

335

-535

335

-535

335

-535

Totaal programma

41.448

-27.025

44.117

-26.322

43.165

-26.335

42.953

-26.180

43.153

-26.189

Programma 6. Vitale economie

Economische ontwikkeling

1.538

0

1.550

0

1.550

0

1.350

0

1.325

0

Haven

992

-548

906

-548

936

-548

935

-548

935

-548

Markten

98

-63

80

-93

80

-93

80

-93

80

-93

Overige bedrijfsmatige activiteiten

15.414

-12.938

-4.011

3.436

6.899

-6.970

575

-468

575

-468

Industrieterreinen

21.075

-26.688

2.325

-3.669

2.189

-3.698

553

-933

553

-933

Totaal programma

39.116

-40.238

849

-875

11.654

-11.309

3.493

-2.042

3.467

-2.042

Programma 7. Mobiliteit

Parkeren

2.089

-1.181

2.263

-2.271

2.276

-2.316

2.177

-2.578

2.222

-2.617

Verkeer

1.823

-41

1.614

-36

1.853

-36

1.731

-36

1.718

-36

Totaal programma

3.912

-1.222

3.877

-2.307

4.129

-2.352

3.908

-2.614

3.940

-2.653

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

Strategische projecten/samenwerking

1.599

0

1.383

0

593

0

593

0

593

0

Volkshuisvesting

4.030

-2.999

4.477

-3.002

4.477

-3.002

4.477

-3.002

4.477

-3.002

Evenementen en stadspromotie

800

0

887

0

839

0

839

0

839

0

Woningbouwcomplexen

14.982

-18.201

5.695

-8.002

3.400

-4.661

1.831

-2.841

1.101

-1.712

Recreatie en toerisme

977

-38

1.220

-24

889

-22

817

-38

816

-38

Ruimtelijke ordening

3.794

-381

2.951

-336

2.772

-336

2.637

-336

2.637

-336

Totaal programma

26.182

-21.619

16.614

-11.364

12.970

-8.022

11.193

-6.218

10.463

-5.088

Programma 9. Veilige omgeving

Integrale veiligheid

1.204

-12

789

-12

789

-12

789

-12

789

-12

Toezicht en handhaving openbare orde

2.186

-80

1.557

-80

1.557

-80

1.557

-80

1.557

-80

Veiligheidsregio

5.325

0

5.640

0

5.640

0

5.640

0

5.640

0

Totaal programma

8.715

-92

7.985

-92

7.985

-92

7.985

-92

7.985

-92

Programma 10. Besturen in verandering van tijden

College

1.261

0

1.146

0

1.146

0

1.146

0

1.146

0

Dienstverlening

2.626

-1.170

2.107

-1.020

2.036

-960

2.246

-1.520

2.246

-1.520

Overhead

34.199

-3.485

33.744

-3.140

33.748

-3.100

33.027

-2.961

33.064

-2.942

Verkiezingen

379

0

135

0

110

0

110

0

110

0

Rekenkamer

50

0

50

0

50

0

50

0

50

0

Wijkgericht werken

1.396

-110

1.236

0

1.236

0

1.236

0

1.236

0

Raad en raadscommissies

1.469

0

1.452

0

1.452

0

1.452

0

1.452

0

Saldo kostenplaatsen

-1.100

0

-1.100

0

-1.100

0

-1.100

0

-1.100

0

Totaal programma

40.280

-4.765

38.771

-4.160

38.679

-4.060

38.168

-4.481

38.205

-4.462

Programma 11. Financieel solide

Onvoorzien

146

0

300

0

300

0

300

0

300

0

Dividend en Winstuitkering

0

-100

0

-100

0

-100

0

-100

0

-100

OZB belasting

1.497

-21.384

1.682

-21.820

1.500

-21.820

1.510

-21.890

1.539

-21.890

Treasury

541

-942

-82

-1.097

-165

-1.077

-217

-1.058

-191

-1.043

Overige belastingen

5

-202

5

-302

5

-302

5

-302

5

-302

Reserveringen

54

0

54

0

54

0

54

0

54

0

Algemene baten en lasten

220

-702

2.397

-678

2.652

-685

2.879

-687

3.211

-689

Algemene uitkering

0

-194.840

0

-200.976

0

-195.645

0

-194.778

0

-195.627

Totaal programma

2.463

-218.170

4.356

-224.972

4.347

-219.628

4.532

-218.815

4.919

-219.651

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

357.549

-355.798

308.215

-306.212

310.661

-307.296

296.355

-295.231

295.589

-295.208

bedragen x € 1.000

Producten: mutaties in reserves

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma 1. Zorg en welzijn

Wmo collectieve voorzieningen

0

-1.426

0

0

0

0

0

0

0

0

Wmo individuele voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wmo beschermd wonen

6.800

-3.967

0

-3.796

0

-3.333

0

0

0

0

Wmo algemeen

0

-160

0

0

0

0

0

0

0

0

Jeugdzorg

0

-1.180

0

0

0

0

0

0

0

0

Jeugdwerk

0

-37

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

6.800

-6.770

0

-3.796

0

-3.333

0

0

0

0

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

0

-170

0

-26

0

-26

0

-26

0

-26

Onderwijshuisvesting

0

-348

0

-162

0

-37

0

-36

0

-36

Minimabeleid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Arbeidsparticipatie

157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inkomensregelingen

0

-26

0

0

0

0

0

0

0

0

Begeleide participatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Schuldhulpverlening

0

-24

0

-6

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

157

-568

0

-194

0

-63

0

-62

0

-62

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

Sportaccomodaties

0

-172

0

-206

0

-179

0

-162

0

-159

Kunst en cultuur

997

-424

0

-28

300

-28

300

-28

0

0

Musea

0

-32

0

-71

0

-31

0

-31

0

-31

Sociaal-cultureel werk

3.135

-642

12

-1.032

1.722

-2.641

12

-715

12

-364

Sportbeleid en activeringr

0

-274

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige voorzieningen

0

0

0

-20

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

4.132

-1.544

12

-1.357

2.022

-2.879

312

-935

12

-553

Programma 4. Dynamisch stadscentrum

Herontwikkeling Walkwartier

1.428

-42

600

-41

600

-41

0

-41

0

-40

Centrumontwikkeling algmeen

2.000

-857

650

-645

650

-435

0

-69

0

0

Totaal programma

3.428

-899

1.250

-686

1.250

-476

0

-109

0

-40

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

Openbaar groen

330

-441

330

-628

0

-49

0

-49

0

-49

Wegen, straten en pleinen

0

-321

0

-658

0

-44

0

-44

0

-44

Projecten milieu en buitengebied

0

-410

900

-900

0

0

0

0

0

0

Afvalverwijdering particulieren

662

0

150

0

150

0

0

0

0

0

Riolering

0

-389

0

-204

0

-174

0

-174

0

-174

Projecten openbare ruimte

0

-353

0

0

0

0

0

0

0

0

Begraafplaatsen en crematoria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Milieubeheer

0

-10

0

-82

0

-115

0

-115

0

-97

Totaal programma

992

-1.924

1.380

-2.473

150

-383

0

-382

0

-364

Programma 6. Vitale economie

Industrieterreinen

5.226

-16

963

-16

1.127

-16

0

-16

0

-16

Overige bedrijfsmatige activiteiten

98

-2.467

684

0

179

0

0

0

0

0

Haven

0

-105

1.500

0

0

0

0

0

0

0

Economische ontwikkeling

0

-178

0

-125

0

-125

0

-25

0

0

Totaal programma

5.324

-2.765

3.147

-140

1.305

-140

0

-40

0

-15

Programma 7. Mobiliteit

Parkeren

245

-163

245

-442

245

-372

245

-40

245

-40

Verkeer

250

-230

250

-91

250

-70

250

-70

250

-69

Totaal programma

495

-393

495

-533

495

-443

495

-110

495

-109

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

Ruimtelijke ordening

544

-598

0

-34

0

0

0

0

0

0

Woningbouwcomplexen

3.221

-5.701

20.423

-18.177

1.203

-3

953

-3

1.300

0

Volkshuisvesting

0

-233

350

0

0

0

0

0

0

0

Evenementen en stadspromotie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Strategische projecten/samenwerking

190

-1.213

0

-937

0

-147

0

-147

0

-147

Recreatie en toerisme

0

-4

500

-449

0

-41

0

-4

0

-3

Totaal programma

3.956

-7.748

21.273

-19.597

1.203

-191

953

-153

1.300

-151

Programma 9. Veilige omgeving

Veiligheidsregio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Integrale veiligheid

0

-231

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

0

-231

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 10. Besturen in verandering van tijden

Overhead

916

-3.503

1.544

-1.047

35

-758

35

-153

35

-26

College

103

0

103

0

103

0

103

0

103

0

Raad en raadscommissies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dienstverlening

0

-45

0

-40

0

0

0

0

0

0

Wijkgericht werken

0

-73

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

1.019

-3.621

1.647

-1.087

138

-758

138

-153

138

-26

Programma 11. Financieel solide

Reserveringen

0

-2.707

0

-2.563

0

-2.423

0

-2.231

0

-2.097

Treasury

1.109

0

1.050

0

1.061

0

1.069

0

1.063

0

Dividend en Winstuitkering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OZB belasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Algemene baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Algemene uitkering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

1.109

-2.707

1.050

-2.563

1.061

-2.423

1.069

-2.231

1.063

-2.097

TOTAAL MUTATIES RESERVES

27.410

-29.169

30.255

-32.428

7.624

-11.089

2.967

-4.177

3.008

-3.418

RESULTAAT

384.959

-384.967

338.469

-338.639

318.285

-318.385

299.322

-299.409

298.597

-298.626

Deze pagina is gebouwd op 04/06/2023 16:43:56 met de export van 11/01/2021 16:52:02